SAPPORO SNOW FESTIVAL HAKODATE 5D3N

ชมเมืองเอโดะโบราณ ณ หมู่บ้าน ดาเตะจิไดมุระ ชมวิวทะเลสาบโทยะ ณ จุดชมวิวไซโล นั่งรถกระเช้าชมเมืองบนยอดเขาฮาโกดาเตะ เดินเล่นช้อปปิ้งโกดังอิฐแดงริมน้ำ สัมผัสตลาดเช้าฮาโกดะเตะ สนุกเล่นสกี ณ ลานสกี ทะคิโนะ สุสุรัน ชมประติมากรรมน้ำแข็ง งานเทศกาลเฮียดโต ณ ทะเลสาบชิโคสึชิ อิสระเที่ยว งานเทศกาลหิมะซัปโปโร เทศกาลหิมะซัปโปโร ประจำปี 2020

ชมเมืองเอโดะโบราณ ณ หมู่บ้าน ดาเตะจิไดมุระ ชมวิวทะเลสาบโทยะ ณ จุดชมวิวไซโล
นั่งรถกระเช้าชมเมืองบนยอดเขาฮาโกดาเตะ เดินเล่นช้อปปิ้งโกดังอิฐแดงริมน้ำ
สัมผัสตลาดเช้าฮาโกดะเตะ สนุกเล่นสกี ณ ลานสกี ทะคิโนะ สุสุรัน
ชมประติมากรรมน้ำแข็ง งานเทศกาลเฮียดโต ณ ทะเลสาบชิโคสึชิ
อิสระเที่ยว งานเทศกาลหิมะซัปโปโร เทศกาลหิมะซัปโปโร ประจำปี 2020

วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทย แอร์ เอเชีย เอ็กซ์  เที่ยวบินที่ XJ 620

วันที่สอง
  สนามบินซิโตเซะ ฮอกไกโด – หมู่บ้านดาเตะจิไดมุระ – จุดชมวิวไซโล –  นั่งกระเช้าขึ้นชมยอดเขาฮาโกดาเตะ – โกดังอิฐแดง (-/L/D)

วันที่สาม
ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – ลานสกี ทะคิโนะ สุสุรัน  – งานเทศกาลเฮียวโต (B/L/-)

วันที่สี่
อิสระเที่ยวงานเทศกาลหิมะเมืองซับโปโร เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า (B/-/-)


วันที่ห้า
ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเซะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ

มกราคม 63 :
27 – 31 ธ.ค.62 / 3-7 / 10-14 / 17-21 / 24-28 / 30 ธ.ค.62 – 3 ม.ค.63 / 6-10 / 13-17 / 20-24 / 27-31

กุมภาพันธ์ 63 :
31 ม.ค. – 4 ก.พ. / 7-11 / 14-18/ 21-25/ 28 ก.พ.-3 มี.ค. / 3-7 / 10-14/ 17-21 / 24-28

HOKKAIDO TOYAKO SKI 5D3N BY XJ

“สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ทะคิโนะ สุสุรัน และนิเซโกะ ชมบรรยากาศภูเขาไฟโชวะชินซัน นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา ภูเขาไฟอุซุ เที่ยวชมโอตารุ ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลต ชูซุกิโนะ” เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม ซัปโปโร “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ” ***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว***

“สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ทะคิโนะ สุสุรัน และนิเซโกะ ชมบรรยากาศภูเขาไฟโชวะชินซัน นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา ภูเขาไฟอุซุ เที่ยวชมโอตารุ ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลต ชูซุกิโนะ” เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม ซัปโปโร “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ” ***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว***

TOKYO KAMAKURA HAKONE 5D3N

ไหว้พระขอพร พระใหญ่ไดบุตสึ เมืองคามาคุระ ช้อปปิ้งคามาคุระ เที่ยวเกาะอีโนชิมะ นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ เที่ยวปราสาทโอดาวะดะ เที่ยวช้อปปิ้งฮาโกเน่ยุโมโต ชินจูกุ ห้างอิออน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาสากุสะ “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

ไหว้พระขอพร พระใหญ่ไดบุตสึ เมืองคามาคุระ ช้อปปิ้งคามาคุระ เที่ยวเกาะอีโนชิมะ นั่งรถไฟสายฮาโกเน่ เที่ยวปราสาทโอดาวะดะ เที่ยวช้อปปิ้งฮาโกเน่ยุโมโต ชินจูกุ ห้างอิออน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาสากุสะ “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

TOKYO HITASHINAKA 4D3N BY XJ

ชมทุ่งต้นโคเชีย “ฮิตาชินากะ” วัดพระใหญ่ปรางยืน “อุชิอุ ไดบุสสึ” อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้งเอ้าท์เลต “อามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต” และ “อิออน มอลล์” ไหว้พระขอพร “วัดนาริตะ” เดินชมซื้อสินค้าที่ระลึก “หมู่บ้านนาริตะ” ชมวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” แวะชมน้ำใสหมู่บ้าน “โอชิโนะฮักไก” เดินเที่ยวเกาะ “อีโนชิมะ” เดินซื้อของฝาก “ถนนอะเส คามาคุระ” ก่อนกลับ ช้อปปิ้งชินจูกุ “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

ชมทุ่งต้นโคเชีย “ฮิตาชินากะ” วัดพระใหญ่ปรางยืน “อุชิอุ ไดบุสสึ” อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้งเอ้าท์เลต “อามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต” และ “อิออน มอลล์” ไหว้พระขอพร “วัดนาริตะ” เดินชมซื้อสินค้าที่ระลึก “หมู่บ้านนาริตะ” ชมวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” แวะชมน้ำใสหมู่บ้าน “โอชิโนะฮักไก” เดินเที่ยวเกาะ “อีโนชิมะ” เดินซื้อของฝาก “ถนนอะเส คามาคุระ” ก่อนกลับ ช้อปปิ้งชินจูกุ “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

NAGOYA TAKAYAMA KYOTO OSAKA BY XJ

นานาชาติซูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา นานาชาติซูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา ศารเจ้าอัสสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ว่าการอำเภอ เมือง ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ เมืองงุโจฮาจิมัง ศารเจ้าฟูจิมิ อินาริ ศารเจ้าเกียวโต เข้าวิธีชงชา แต่กายชุดกิโมโน อิสระตลอดทั้งวันเที่ยวตามอัธยาศัย วัดคิงกะกุจิ อาราชิยามะ สะพานโทเตสึเคียว สวนป่าไผ่

นานาชาติซูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา นานาชาติซูบุเซ็นแทรร์ นาโกยา ศารเจ้าอัสสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ว่าการอำเภอ เมือง ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ เมืองงุโจฮาจิมัง ศารเจ้าฟูจิมิ อินาริ ศารเจ้าเกียวโต เข้าวิธีชงชา แต่กายชุดกิโมโน อิสระตลอดทั้งวันเที่ยวตามอัธยาศัย วัดคิงกะกุจิ อาราชิยามะ สะพานโทเตสึเคียว สวนป่าไผ่

HOKKAIDO TOYAKO SKI 5D3N BY XJ

สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ทะคินะ สุสุรัน และนิเซโกะ ชมบรรยากาศภูเขาไฟโชวะชินซัน นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา ภูเขาไฟอุซุ เที่ยวชมโอตารุ ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลต เที่ยวชมงานเทศกาลน้ำแข็ง Shikotsu Ice Festival เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม ซัปโปโร น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ ***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว***

สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ทะคินะ สุสุรัน และนิเซโกะ ชมบรรยากาศภูเขาไฟโชวะชินซัน นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา ภูเขาไฟอุซุ เที่ยวชมโอตารุ ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ช้อปปิ้งถนนซาไกมาจิ โรงงานช็อคโกแลต เที่ยวชมงานเทศกาลน้ำแข็ง Shikotsu Ice Festival เที่ยวอิสระ 1 วันเต็ม ซัปโปโร น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ ***พักโรงแรมระดับ 3 ดาว***

HOKKAIDO SREIES 4D3N BY TG

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โทมิตะ ฟาร์ม ชมความงามน้ำตกกิงกะ ริวเซ สัมผัสความเย็นถ้ำน้ำแข็งไอซ์พาวิลเลียน อิสระเที่ยวช้อปปิ้งใจเมืองซัปโปโร “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด” ***พักโรงแรมซัปโปโร 2 คืนเต็ม***

ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โทมิตะ ฟาร์ม ชมความงามน้ำตกกิงกะ ริวเซ สัมผัสความเย็นถ้ำน้ำแข็งไอซ์พาวิลเลียน อิสระเที่ยวช้อปปิ้งใจเมืองซัปโปโร “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถวันละ 1 ขวด” ***พักโรงแรมซัปโปโร 2 คืนเต็ม***

AOMORI TOHOKU JAPAN AUTUMN

เถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทเป) เซนได ญี่ปุ่น ปราสาทอาโอบะ วัดยามาเดระ หมู่บ้านกินซัน ออนเซน หุบเขานารุโกะ หมู่บ้านงานแฮนเมด โมริโอกะ นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ ทะเลสาบโทวะดะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ ตลาดปลาฟูรุคาวะ สนามบินเซนได สนามบินเถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทเป)

เถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทเป) เซนได ญี่ปุ่น ปราสาทอาโอบะ วัดยามาเดระ หมู่บ้านกินซัน ออนเซน หุบเขานารุโกะ หมู่บ้านงานแฮนเมด โมริโอกะ นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ ทะเลสาบโทวะดะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ ตลาดปลาฟูรุคาวะ สนามบินเซนได สนามบินเถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทเป)

AUTUMN FUJI TOKYO 4D3N BY XJ

นาริตะ วัดอาซากุสุ ชมวัฒนธรรมการชงชาญี่ปุ่น (SADO) โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเบิ้ล หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย เทศการชมใบแปะก๊วย วัดนาริตะ หมุ่บ้านนาริตะ (ชมการแล่ปลาไหล) อิออน มอลล์

นาริตะ วัดอาซากุสุ ชมวัฒนธรรมการชงชาญี่ปุ่น (SADO) โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเบิ้ล หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย เทศการชมใบแปะก๊วย วัดนาริตะ หมุ่บ้านนาริตะ (ชมการแล่ปลาไหล) อิออน มอลล์

AUTUMN KYUSHU PEBU 5D3N BY XJ

ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู โมจิโกะ เรโทร สะพานคังมอน หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคิรินโกะ บ่อนรก จิโกกุ เมกุริ ศาลเจ้าดาไซฟุ คาแนลซิตี้ฮากาตะ ฟุกุโอกะ อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ฟุกุโอกะ คิตะคิวชู โมจิโกะ เรโทร สะพานคังมอน หมู่บ้านยูฟูอิน ทะเลสาบคิรินโกะ บ่อนรก จิโกกุ เมกุริ ศาลเจ้าดาไซฟุ คาแนลซิตี้ฮากาตะ ฟุกุโอกะ อิสระเที่ยวช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

AUTUMN NAGOYA TAKAYAMA 4 DAY 3 NIGHT BY XJ

เที่ยวนาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โครังเค เที่ยววัดญี่ปุ่น ไทย นิตไทจิ ชมเมืองสายน้ำบริสุทธิ์ งุโจฮาจิมัง ชมบ้านทรงกัสโซ ชิระคาวะโกะ เยืยมที่ว่าการเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งย่านโอสึ อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

เที่ยวนาโกย่า ชมใบไม้เปลี่ยนสี ที่โครังเค เที่ยววัดญี่ปุ่น ไทย นิตไทจิ ชมเมืองสายน้ำบริสุทธิ์ งุโจฮาจิมัง ชมบ้านทรงกัสโซ ชิระคาวะโกะ เยืยมที่ว่าการเมืองทาคายาม่า ช้อปปิ้งย่านโอสึ อิสระเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วันเต็ม “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

SENDAI TOHOKU JAPAN AUTUMN

หลวงพ่อโต เมืองอุชิคุ วัดชิระมิซุ อะมิดะโด ปราสาทอาโอบ หมู่บ้านกินซัน ออนเซน ยามาเดระ ทะเลสาบอินาวาชิโระ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ โกะริวโอเคียว เมืองคาวาโกเอะ ย่านเมืองเก่า คาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด มหานครโตเกียว อิสระตลอดทั้งวัน ไกด์แนะนำสถานที่เที่ยวตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้คุ้มค่า

หลวงพ่อโต เมืองอุชิคุ วัดชิระมิซุ อะมิดะโด ปราสาทอาโอบ หมู่บ้านกินซัน ออนเซน ยามาเดระ ทะเลสาบอินาวาชิโระ หมู่บ้านญี่ปุ่นโบราณโออูจิจูคุ โกะริวโอเคียว เมืองคาวาโกเอะ ย่านเมืองเก่า คาวาโกเอะ ตรอกลูกกวาด มหานครโตเกียว อิสระตลอดทั้งวัน ไกด์แนะนำสถานที่เที่ยวตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาได้คุ้มค่า