AOMORI TOHOKU JAPAN AUTUMN

JAPAN 5D4N
เริ่มต้น .

เถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทเป) เซนได ญี่ปุ่น ปราสาทอาโอบะ วัดยามาเดระ หมู่บ้านกินซัน ออนเซน หุบเขานารุโกะ หมู่บ้านงานแฮนเมด โมริโอกะ นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ ทะเลสาบโทวะดะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ ตลาดปลาฟูรุคาวะ สนามบินเซนได สนามบินเถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทเป)

เถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทเป) เซนได ญี่ปุ่น ปราสาทอาโอบะ วัดยามาเดระ หมู่บ้านกินซัน ออนเซน หุบเขานารุโกะ หมู่บ้านงานแฮนเมด โมริโอกะ นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮักโกดะ ทะเลสาบโทวะดะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ ตลาดปลาฟูรุคาวะ สนามบินเซนได สนามบินเถาหยวน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทเป)