TOKYO HITASHINAKA 4D3N BY XJ

JAPAN 4D3N ฺBy Thai Air Asia
สิงหาคม - กันยายน 62
เริ่มต้น 19,990 บาท

ชมทุ่งต้นโคเชีย “ฮิตาชินากะ” วัดพระใหญ่ปรางยืน “อุชิอุ ไดบุสสึ” อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้งเอ้าท์เลต “อามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต” และ “อิออน มอลล์” ไหว้พระขอพร “วัดนาริตะ” เดินชมซื้อสินค้าที่ระลึก “หมู่บ้านนาริตะ” ชมวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” แวะชมน้ำใสหมู่บ้าน “โอชิโนะฮักไก” เดินเที่ยวเกาะ “อีโนชิมะ” เดินซื้อของฝาก “ถนนอะเส คามาคุระ” ก่อนกลับ ช้อปปิ้งชินจูกุ “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***

ชมทุ่งต้นโคเชีย “ฮิตาชินากะ” วัดพระใหญ่ปรางยืน “อุชิอุ ไดบุสสึ” อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น ช้อปปิ้งเอ้าท์เลต “อามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต” และ “อิออน มอลล์” ไหว้พระขอพร “วัดนาริตะ” เดินชมซื้อสินค้าที่ระลึก “หมู่บ้านนาริตะ” ชมวิว “ภูเขาไฟฟูจิ” แวะชมน้ำใสหมู่บ้าน “โอชิโนะฮักไก” เดินเที่ยวเกาะ “อีโนชิมะ” เดินซื้อของฝาก “ถนนอะเส คามาคุระ” ก่อนกลับ ช้อปปิ้งชินจูกุ “น้ำแร่อย่างดีบริการฟรีบนรถ 1 ขวด” ***พักโรงแรมระดับ 3+ ดาว***