JAPAN 4D3N
AUTUMN FUJI TOKYO 4D3N BY XJ

นาริตะ วัดอาซากุสุ ชมวัฒนธรรมการชงชาญี่ปุ่น (SADO) โมมิจิ ไคโร อุโมงค์ใบเมเบิ้ล หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัย เทศการชมใบแปะก๊วย วัดนาริตะ หมุ่บ้านนาริตะ (ชมการแล่ปลาไหล) อิออน มอลล์

16-20 พ.ย.62, 23-27 พ.ย.62, 25-29 พ.ย.62